Nieuws

 • Nu ook patiëntenversie Zorgstandaard Chronische Pijn gereed

  27-02-2018

  Hoe krijg je betere pijnzorg als patiënt met chronische pijn? Dat staat in de recent opgeleverde, speciale uitgave voor patiënten van de Zorgstandaard Chronische Pijn. Een must voor iedereen die hiermee te maken heeft: voor patiënten en hun naaste omgeving. Ook voor pijnverpleegkundigen en behandelaars is het belangrijk te weten welke informatie patiënten hebben gekregen.

  In Nederland heeft 1 op de 5 volwassenen chronische pijn. Het beïnvloedt je leven negatief en beperkt je in je werk en dagelijkse bezigheden. Tot nu toe schiet de behandeling van chronische pijn tekort. Hoe dit beter kan komt aan bod in de patiëntenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn, ontwikkeld door behandelaars én patiënten samen. Hierin staat beschreven hoe behandelaars met elkaar én met de patiënt beter kunnen samenwerken. Daarnaast bevat deze aanwijzingen om te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt en wat de beste ondersteuning is voor de patiënt.

  Wat is een zorgstandaard?
  Een zorgstandaard beschrijft waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening moet voldoen. Ook biedt deze handvatten voor patiënten om hun eigen gezondheid te verbeteren. De officiële Zorgstandaard Chronische Pijn is een dik en lastig te lezen document. Daarom is hiervan een toegankelijke patiëntenversie gemaakt met alle informatie voor een zo effectief mogelijke behandeling van chronische pijn.
  De gezamenlijke opzet en uitvoering zijn uitzonderlijk: vanaf stap één hadden patiënten evenveel invloed als de behandelaars over hoe de Zorgstandaard Chronische Pijn eruit zou zien. De pijnbehandelaars zijn vertegenwoordigd door de Dutch Pain Society (DPS), de pijnpatiënten door het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem (SWP).

  Invoering is urgent
  Alle partijen zien grote noodzaak om de zorg voor mensen met chronische pijn in Nederland te verbeteren en daarmee hun kwaliteit van leven. De Zorgstandaard Chronische Pijn moet ertoe leiden dat iedere persoon met chronische pijn optimale zorg krijgt van de juiste professional op het juiste moment en op de juiste plaats. Werken volgens de Zorgstandaard is urgent vanwege het persoonlijke leed en de enorme zorg- en maatschappelijke kosten die gepaard gaan met chronische pijn.

  De patiëntenversie van de Zorgstandaard Chronische Pijn en de officiële versie zijn te downloaden via www.pijnpatientennaar1stem.nl en www.dutchpainsociety.nl.

  EINDE PERSBERICHT

  Noot voor de redactie: voor vragen of interviews kunt u contact opnemen met Hans van Dongen, secretaris stuurgroep Zorgstandaard: hansvandongen@pijnpatientennaar1stem.nl, 06-22474632.

 • Vacature teamleider Zwolle

  16-02-2018

  Teamleider Vestiging

  Plaats en rol in de organisatie

  De teamleider is verantwoordelijk voor één of meerdere vestigingen en stuurt daarin alle medewerkers aan. De teamleider hanteert een aanspreek- en feedbackcultuur, draagt dit zelf uit, biedt veiligheid en stimuleert medewerkers deze ruimte te nemen.

  De teamleider legt verantwoording af aan de CIR-directie. In de dagelijkse werkzaamheden wordt de teamleider aangestuurd door de operationeel directeur van het CIR. De teamleider stuurt één of meer CIR-vestiging(en) aan.

  Taken en verantwoordelijkheden

  De teamleider is verantwoordelijk voor de totale dagelijkse operatie van een vestiging.

  Hieronder staan de verantwoordelijkheden met de bijbehorende taken uitgesplitst:

  Visie verantwoordelijkheid

  • Uitdragen, bewaken en zijn van het CIR-gedachtegoed en DNA

  Personele verantwoordelijkheid

  • Voortgang en beoordeling alle vestigingsmedewerkers
  • Signaleren scholingsnoodzaak medewerkers binnen kaders scholingsplan CIR
  • Coaching medewerkers
  • Verlof- en verzuimregistratie en -begeleiding

  Commerciële verantwoordelijkheid

  • Starten en doorstroom van cliënten
  • Beheer en controle op administratie rondom cliënten
  • Optimaliseren contacten met stakeholders en verwijzers
  • Bewaken correcte inzet zorgproducten in relatie tot afspraken met zorgverzekeraars

  Zorgverantwoordelijkheid

  • Bewaken van registratie en gebruik systemen / bijhouden / invullen EPD zorgpaden

  Proces- en resultaatverantwoordelijkheid

  • Bewaken productiviteit van vestiging
  • Optimale bezetting en capaciteitsplanning
  • Bewaken doorlooptijd; KMG, intake, traject
  • Monitoren redenen stop

  Operationele verantwoordelijkheid

  • Bewaken uitstraling vestiging
  • Signaleren en initiëren noodzakelijk onderhoud vestiging en noodzakelijke vervanging materialen
  • Contact en monitoren kwaliteit schoonmaak
  • Eerste contact met verhuurder

  Bevoegdheden

  De teamleider heeft verregaande vrijheid van handelen ten aanzien van zijn taken en verantwoordelijkheden, binnen het kader van de CIR-doelstellingen, gesteld door directie. De teamleider is niet P&L verantwoordelijk maar wordt wel gestuurd op het overeengekomen jaarbudget. 

 • CIR is 30 jaar!!!

  29-01-2018

  Op 15 juni 2018 is het CIR jarig en bestaat het CIR 30 jaar. 

  30 jaar geleden is het CIR op 15 juni 1988 opgericht. De tijd gaat enerzijds heel snel, want deze 30 jaar is omgevlogen, anderzijds is het mooi om te zien dat het CIR contacten heeft met bijvoorbeeld artsen die al stammen vanaf de begintijd. Als je terugkijkt dan leer je waarderen wat dat voor een organisatie betekent!

 • 6 november geaccrediteerde nascholing voor bedrijfsartsen

  04-10-2017

  Revalidatiearts Albert de Fretes geeft een geaccrediteerde nascholing voor bedrijfsartsen op maandag 6 november 16.00 uur bij CIR Arnhem.

  Albert is naast revalidatiearts bij het CIR, tevens werkzaam in revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede. Tot voor kort is hij voorzitter geweest van de werkgroep Pijnrevalidatie Nederland en hij was tot vorig jaar pijnrevalidatiearts in de Sint Maartens kliniek in Nijmegen.

  In de nascholing wordt naast het biopsycho-sociaalmodel de nieuwe methode ACT (Acceptance and Commitment) geïntroduceerd.

  U bent van harte welkom!

  U kunt u zelf aanmelden via Arnhem@cir.nl onder vermelding van uw naam en bignummer.

 • Nieuwe data voor CIR nascholing!

  22-09-2017

  Goede pijnzorg vraagt meer regiemogelijkheid voor de huisarts met snelle, goed op elkaar afgestemde diagnostiek, zodat snel duidelijkheid kan worden gegeven aan de betreffende patiënt en een goed behandelplan in gang gezet kan worden. Het liefst volgens stepped care principes en met inachtneming van de nieuwe ‘zorgstandaard chronische pijn’. Ook de huisarts zou hier al een belangrijke rol kunnen spelen. Hiermee wordt het te lang rond shoppen van de patiënt door een niet goed functionerend zorgsysteem voorkomen.

  Het CIR wil daar een steentje aan bijdragen

  In oktober worden bij CIR Amsterdam, Arnhem, Alkmaar en Zwolle geaccrediteerde nascholingen georganiseerd voor Huisartsen en praktijkondersteuners

  Inzicht in de verwijsindicaties voor interdisciplinaire interventies;

  •       inzicht verkregen in de mogelijkheden van de onderlinge samenwerking van huisarts en interdisciplinaire dienstverlener;

  •       Meer inzicht in de diverse invullingen van een interdisciplinaire aanpak, in relatie tot de bijpassende verwijsindicaties.

  Maandag 9 oktober Arnhem  van 16.00 – 20.00 uur

  Woensdag  11 oktober Amsterdam van 16.00 – 20.00 uur

  Donderdag 12 oktober Zwolle van 16.00 – 20.00 uur

  Maandag 16 oktober Alkmaar van 16.00 – 20.00 uur

  U kunt aanmelden per mail [locatie CIR]@cir.nl onder vermelding naam en Praktijknaam bij de locatie van uw voorkeur

 • Stefanie van Vliet en Marcel Canoy nieuwe leden Raad van Toezicht CIR

  20-07-2017

  Mevrouw Stefanie van Vliet en de heer Marcel Canoy zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht van het CIR.
  Het CIR is een medisch specialistisch, poliklinisch, revalidatie bedrijf. Het CIR behandelt mensen met chronische pijnklachten en/of chronische vermoeidheidsklachten in multidisciplinaire poliklinische revalidatieprogramma’s. 

  Het CIR vindt het belangrijk dat een onafhankelijke Raad van Toezicht permanent toezicht houdt op de kwaliteit van zorg zoals die geleverd wordt en een verantwoorde bedrijfsvoering. Voorzitter van de RvT van CIR is Lex Hoogduin, hoogleraar economie, Universiteit van Groningen.

  Stefanie van Vliet kent de gezondheidszorg vanuit haar eerdere werkzaamheden als Tweede Kamerlid, directeur Parkinson Vereniging en senior beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland. Daarnaast heeft zij ervaring als toezichthouder als voormalig lid van de Raad van Toezicht van het ROC van Amsterdam.

  Marcel Canoy heeft onder meer gewerkt bij de Europese Commissie, het Centraal Planbureau, bij de Universiteit van Tilburg als hoogleraar zorgeconomie en als chief economist bij Ecorys. Nu is hij onder meer werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt en is lid van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland.

  Marcel Canoy zegt hierover: ‘Het CIR zit in een segment van de zorg voor mensen die in reguliere ziekenhuizen moeilijk terecht kunnen. Een goede behandeling van mensen met een chronische pijn kan maatschappelijke enorm veel opleveren. Vandaar dat ik graag een bijdrage wil leveren aan het toezicht hierop’.

  Nederland heeft behoefte aan zorginstellingen die midden in de maatschappij staan. Zorginstellingen die er middels innovatie aan bijdragen dat de zorg in Nederland zinniger, zuiniger en duurzamer wordt. Het CIR zet zich in om op deze manier de zorg op een kwalitatief hoog niveau, betaalbaar te houden. 

 • Bedrijfs-geneeskundige dagen

  28-06-2017

  Bedrijfsgeneeskundige dagen 8 en 9 juni 2017

  CIR is weer vertegenwoordigd geweest op het jaarlijkse congres voor bedrijfsartsen: De bedrijfsgeneeskundige dagen.

  Dit congres is een kennisbijeenkomst voor bedrijfsartsen die lid zijn van de beroepsvereniging NVAB.

  Tijdens dit congres worden bedrijfsartsen bijgepraat over o.a. medisch inhoudelijke zaken, arbeidsrecht en ontwikkelingen in het beroep bedrijfsarts.

  Ook is er een beurs waar de congresdeelnemers tussen de lezingen door een bezoek kunnen nemen. Diverse leveranciers van bijv. medische producten zoals health check’s maar ook instanties als reintegratiebureaus en aanbieders van interdiciplinaire trajecten (zoals CIR) zijn vertegenwoordigd op deze beurs.

   

  Ook dit jaar was het weer een waardevolle bijeenkomst.

  In 2018 zal CIR ook weer aanwezig zijn op deze bijeenkomst.

 • Bijeenkomst casemanagers

  26-06-2017

  Op 6 juni werd bij het CIR Arnhem weer de jaarlijkse werklunch voor casemanagers georganiseerd. Tijdens de lunch  gaf de teamleider David Beenen een presentatie over ACT en werd het biopsycho-sociaal model besproken.

  Ook was een oud cliënt aanwezig om iets te vertellen over haar ervaringen in het traject.

  Het was een interactieve bijeenkomst.

 • 28 maart open avond in Velp

  20-03-2017

  Op 28 maart organiseert CIR een open avond in Velp. Tijdens de avond wordt een workshop gehouden voor mensen die meer willen weten over chronische pijn- of vermoeidheidsklachten.
  Er wordt ingegaan op de mogelijkheden van een interdisciplinaire aanpak met betrekking tot bovengenoemde klachten; hoe zien deze behandelingen er uit; voor wie zijn ze bedoeld; wat mag je als resultaat verwachten?

  Belangstellenden in Velp zijn welkom vanaf 19.00 uur.
  Het adres van CIR Arnhem: President Kennedylaanlaan 104 te Velp.
  Voor informatie kunt u terecht op telefoonnummer 026-7009726

   

 • Sinds 1988 een begrip in de zorg

  24-02-2017

  CIR revalidatie, met 4 vestigingen in Nederland (Zwolle, Arnhem, Amsterdam en Alkmaar) richt zich al sinds 1988 op mensen die niet meer participeren en beperkingen hebben door pijnklachten en/of vermoeidheidsklachten. Het programma richt zich sterk op gedragsverandering, zelfredzaamheid en het weer gaan participeren; sociaal en maatschappelijk. Het behandelprogramma moet er ook voor zorgen dat men niet meer in oude valkuilen stapt. Het motto van CIR is dan ook; niet meer 100% de oude, wel 100% de nieuwe.

  Want dat is specifiek voor de aanpak van pijnrevalidatie zoals CIR dit heeft vormgegeven; de behandeling is persoonsgericht en niet klachtgericht en heeft als doel om cliënten weer te laten participeren in de meest brede zin van het woord. Doordat het als zelfstandig behandelcentrum niet in een ziekenhuis is gepositioneerd is het voor de cliënt ook makkelijker om de rol van patiënt af te leggen.

 • Bijeenkomst POH-ers 21 maart

  30-01-2017

  CIR organiseert een bijeenkomst voor POH-ers op 21 maart in de CIR-vestiging te Velp. De bijeenkomst is erop gericht om gezamenlijk meer inzicht te krijgen waar de werkterreinen van CIR en de POH-ers op elkaar aansluiten en elkaar kunnen aanvullen. POH-ers zijn op 21 maart welkom vanaf 17.30 uur.

  Deze bijeenkomst wordt nu voor de tweede keer georganiseerd vanwege het grote succes van vorige keer. De vorige bijeenkomst gaf aan beide kanten veel inzicht en resulteert inmiddels in een goede samenwerking waarbij de patiënt sneller en beter geholpen wordt, met gerichte zorg. 

  POH-ers kunnen zich aanmelden via arnhem@cir.nl. Het adres van CIR is President Kennedylaan 104, 6883 AX Velp. Wilt u meer informastie, bel dan 026-7009726

 • CIR opent nieuwe vestiging in Alkmaar!

  17-10-2016

  Vanaf 31 oktober is CIR ook gevestigd in Alkmaar. CIR behandelt al jaren mensen met chronisch pijn- en vermoeidheidsklachten met aantoonbaar succes in Zwolle, Amsterdam en Arnhem. 

  Vanaf 31 oktober bent u van harte welkom op onze nieuwe locatie aan de Drechterwaard 104 in Alkmaar. Loop gerust eens binnen om een gevoel te krijgen bij een moderne revalidatieomgeving. Voor informatie kunt u natuurlijk bellen met 072-2020444

 • CIR participeert in Health Deal

  30-09-2016

  In Amsterdam is op 29 september de landelijke Health Deal ‘Chronische Pijn’ ondertekend door Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierbij zijn diverse partijen aangesloten waaronder, een van de initiatiefnemers, CIR. De ondertekening vond plaats in de ‘Week van de Pijn’ in Amsterdam in het EYE.

  De Health Deal staat voor een nieuwe samenwerking tussen publieke en private partijen, waarin kostenbesparende zorginnovaties tot stand moeten komen die breed toepasbaar zijn. 

  Belang samenwerking

  Innovatieve oplossingen zijn nodig om bij te dragen aan duurzame zorg én om de kosten beheersbaar te houden. In de praktijk blijkt echter dat zorginnovaties vaak stranden omdat ze moeilijk zijn te delen met meerdere partijen. Om dat probleem aan te pakken, wordt binnen deze Health Deal samengewerkt door diverse zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken.

  Kijk ook op: www.pijnnetwerken.nl

 • CIR-revalidatie tekent voor betere pijnzorg

  21-09-2016

  Donderdag 29 september wordt in Amsterdam de landelijke Health Deal ‘Chronische Pijn Netwerk’ ondertekend door diverse partijen, inclusief Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een ‘Health Deal’ is een nieuwe vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen, waardoor innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden. CIR is ook partner binnen deze Health Deal, en zij zullen deze samenwerking, samen met de huisartsen en de eerste lijn therapeuten, voor patiënten verder uitwerken.

  In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen chronisch pijn. Voor deze patiënten heeft chronische pijn een forse impact op hun dagelijks functioneren en welzijn, het arbeidsverzuim (arbeidsongeschiktheid) en hun (directe) omgeving (gezin/partners).  De schadelast (door zorg en verzuim) wordt ingeschat op 20 miljard euro per jaar voor alle chronische pijn patiënten en 4 miljard euro voor wervelkolom gerelateerde pijnklachten. De verwachting is dat de komende jaren de zorgvraag verder zal toenemen. Innovatieve oplossingen zijn nodig om bij te dragen aan duurzame zorg én om de kosten beheersbaar te houden.  In de praktijk blijkt echter dat zorginnovaties vaak stranden omdat ze zich moeilijk laten opschalen of verbreden. Om dat probleem aan te pakken is de Health Deal gesloten.

  CIR-revalidatie en de andere partners binnen het Chronisch Pijn Netwerk zullen de handen ineen slaan voor een ingrijpende verbetering van de beschikbare pijnzorg/behandelingen. Dit moet leiden tot aantoonbare hogere gezondheidswinst voor de (chronische) pijnpatiënten en 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten.  De patiënt zal daarbij nog meer dan nu al het geval is, centraal worden gesteld. Het is van groot belang is dat de patiënt in staat wordt gesteld om zich aan te passen en regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen die het hebben van de aandoening chronische pijn met zich mee brengt. De patiënt dient meer invloed te krijgen op de keuzes voor behandeling en de behandeling dient afgestemd worden op de situatie en gezondheidsdoelen van de patiënt.

  CIR revalidatie en de partners in het Chronisch Pijn Netwerk beogen om concrete verbeteringen van de zorgprocessen te realiseren vanuit de Health Deal. Het gaat daarbij o.a. om het ontwikkelen van nieuwe gezamenlijke e-health en e-learning toepassingen voor patiënten, maar ook gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid onderzocht om een zgn. ketenregisseur in te zetten, die patiënten kan helpen om nog sneller de juiste behandelaar vinden.

 • CIR op ZorgDomein

  25-05-2016

  Vanaf 1 juni is CIR aangesloten op ZorgDomein. Daarmee is CIR voor huisartsen en specialisten beter vindbaar. Vervolgens is verwijzen naar CIR kinderlijk eenvoudig en wordt de patiënt al bij de verwijzing optimaal geïnformeerd.

  ZorgDomein geeft de arts een goed onafhankelijk inzicht in de etalage van zorgaanbod, passend bij de zorgvraag van een patiënt. Vervolgens wordt de patiënt in een paar stappen verwezen en vooraf geïnformeerd over dit zorgaanbod. Naast een eenvoudiger en kwalitatief betere manier van verwijzen, worden ook zorgkosten gereduceerd. Onnodige afspraken worden tot een minimum beperkt, omdat informatie duidelijker en beter gedeeld wordt. 

 • CIR behaalt HKZ keurmerk

  25-03-2016

  Het CIR heeft het HKZ Certificaat behaald. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat het CIR voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. 

  Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:
  - goed georganiseerd is
  - cliënten centraal stelt
  - continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  - betrouwbare resultaten presenteert
  - voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

  Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteitmanagementsysteem voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Het CIR is trots op het behalen van dit felbegeerde Certificaat. Het bewijst waar het CIR voor staat; het bieden van kwalitatieve medisch specialistische poliklinische revalidatieprogramma's bij chronische pijn en chronische vermoeidheid.

 • Pijn zit in het brein (René Oosterwijk, medisch directeur CIR)

  18-11-2015

  In het artikel ”pijnpatiënt moet te lang wachten” in de NRC van 9 november jl. wordt terecht aandacht gevraagd voor de grote groep mensen die in Nederland te maken heeft met chronische pijn.

  Als pijnrevalidatiearts zie ik wekelijks tientallen patiënten die meestal een lange, frustrerende  zoektocht naar de oorzaak van hun pijn hebben afgelegd,  onsuccesvolle behandelingen hebben ondergaan en langdurig zware pijnmedicatie gebruiken met vervelende bijwerkingen. Er is op dit punt sprake van ondoelmatige zorg en overbehandeling.

  In het artikel wordt terecht gepleit voor een betere samenwerking tussen professionals en een betere behandeling van pijn, waarbij echter een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen acute pijn en chronische pijn problematiek, waarbij pijn langer dan 3 maanden aanwezig is.

  Pijn, door welke oorzaak dan ook, is en blijft een emotionele gewaarwording die plaats vindt in het brein en daarmee continu beïnvloed wordt door wat men doet en wat men denkt. Pijn staat direct onder invloed van veel factoren, zoals stress, de aandacht die men aan de pijn schenkt, psychologische en sociale factoren, gedrag en persoonlijkheid.

  Chronische pijn kan soms nog het directe gevolg zijn van schade, maar kan ook los  daarvan als “verstoorde” signaalverwerking blijven bestaan en niet meer in  verhouding staan met het oorspronkelijke letsel.

  Recent neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dezelfde hersengebieden  betrokken zijn bij zowel de waarneming en verwerking van lichamelijke  pijn als de verwerking van  sociale- en emotionele pijn. Door deze overlap wordt het steeds duidelijker dat psychologische pijn, door bv. afwijzing en trauma, lichamelijke pijn direct kan beïnvloeden, en zelfs een rol speelt bij het ontstaan van veel pijnsyndromen. Pijngewaarwording kan daarnaast gepaard gaan met emotionele klachten, zoals frustratie, depressie en angst, die de pijn wederom versterken. Dit ingewikkelde samenspel ontstaat bij veel chronische pijnpatiënten. Daarom moet bij het ontstaan van pijn zo snel mogelijk een uitgebreide biopsychosociale analyse plaatsvinden, waarbij de aanleiding van de pijn en factoren die het herstel belemmeren moeten worden besproken en aangepakt. Hiervoor is een multidisciplinaire aanpak nodig door verschillende zorgprofessionals.

  Binnen pijnrevalidatieprogramma’s is hier al veel ervaring  mee opgedaan en worden aantoonbaar zeer goede resultaten geboekt. De behandeling is er op gericht dat men leert omgaan met de pijn, zodat de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Het draait  hierbij om het oppakken van activiteiten die door de pijnklachten eerst niet meer mogelijk leken. In deze programma’s moet de focus niet meer gelegd worden op het bestrijden van de pijn, maar de strijd tegen de pijn juist worden opgegeven. Medicatie kan daarbij meestal worden afgebouwd. Door het creëren van een zekere mate van aanvaarding van pijn en het hervatten van zingevende activiteiten ontstaat ruimte voor herstel. Helaas gelden ook voor deze programma’s lange wachtlijsten en worden bovendien pas in een te laat stadium aangeboden aan de patiënt.

  Zoals vermeld in het artikel, vraagt goede pijnzorg meer regiemogelijkheid voor de huisarts met snelle, goed op elkaar afgestemde diagnostiek, zodat snel duidelijkheid kan worden gegeven aan de betreffende patiënt en een goed behandelplan in gang gezet kan worden. Hiermee wordt het te lang rond shoppen van de patiënt door een niet goed functionerend zorgsysteem voorkomen. Ook de enorme, indirecte kosten die nu ontstaan door verzuim bij klachten van het bewegingapparaat kunnen hierdoor worden verminderd. Voor lage rugklachten liggen naar schatting de directe medische kosten op 400 miljoen euro en indirecte kosten op 4 miljard euro per jaar.

  De huidige bekostiging van de zorg voor een chronische pijnpatiënt staat een gezamenlijke aanpak door onder andere  de huisarts, anesthesioloog, revalidatiearts, neuroloog, orthopeed, psycholoog, psychiater en de  fysiotherapeut in de weg. Dit vraagt dus om een herstructurering van de zorg.

  In de regio Noord Kennemerland start binnenkort een project om deze uitdaging aan te gaan, waarbij alle belangrijke partijen, zowel de zorgverzekeraar, de eerste lijn en de tweede lijn zijn betrokken.

  René Oosterwijk is:

  Medisch directeur CIR Pijnrevalidatie Zwolle/Velp/AmsterdamRevalidatiearts Medisch Centrum AlkmaarDocent Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen Haarlem  (ITON)