Logo home Clinics in Revalidatie

24 januari 2024

Artikel toepasbaarheid van SyncVR binnen de pijnrevalidatie

Chronische pijn komt veel voor. Patiënten voelen zich door de pijn vaak sterk beperkt in wat zij kunnen; pijnrevalidatie helpt deze beperkingen verminderen. Het gebruik van Virtual Reality (zoals SyncVR-FIT ) zou extra mogelijkheden kunnen bieden: als patiënt zelf meer bewegen met behulp van VR, waarbij de VR-toepassing een terugkoppeling kan geven over het bewegen. Dit kan patiënten motiveren en het mogelijk makkelijker maken de vertaalslag te maken van de behandeling naar de thuissituatie. In het onderzoek worden patiënten en behandelaars geïnterviewd om de bruikbaarheid van VR te evalueren.

Titel studie: Use of Virtual Reality in Interdisciplinary Multimodal Pain Treatment With Insights From Health Care Professionals and Patients: Action Research Study

Auteurs: Darcy Ummels, Elise Cnockaert, Inge Timmers, Marlies den Hollander, Rob Smeets

Onderzoekslocatie: CIR en Adelante zorggroep

Samenvatting van resultaten:
Virtual Reality (VR) wordt momenteel nog maar zeer weinig ingezet binnen de IMPB. Het is daarom belangrijk te onderzoeken hoe VR kan worden ingezet en wat de ervaringen daarmee zijn. Daarom waren de onderzoeksvragen: Hoe kunnen zorgprofessional en patiënten met chronische musculoskeletale pijn VR gebruiken als toevoeging of vervanging van interdisciplinaire multimodale pijnrevalidatie (IMPR) en wat zijn de ervaringen van zorgprofessional en patiënten bij het gebruik van VR als toevoeging of vervanging van IMPR. Er is gebruik gemaakt van een actieonderzoek waarin zorgprofessionals en patiënten kunnen leren hoe, wanneer en met wie VR het best kan worden ingezet. Data is verzameld middels reflectiesessies en semigestructureerde focusgroep interviews bij CIR en Adelante. In totaal hebben 4 fysiotherapeuten, 1 ergotherapeut, 3 psychologen en 22 patiënten meegedaan aan het onderzoek. Drie iteratiecycli met 9 reflectiesessies en 8 semigestructureerde focusgroep interviews zijn uitgevoerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat VR kan worden ingezet in de diagnostische fase om nieuwe informatie te vergaren voor zorgprofessionals. Ze krijgen onder meer inzicht in pijngedachten, vermijdingsgedrag en irreële (pijn) cognities. Daarnaast kan VR worden ingezet als therapeutisch middel bij graded activity, exposure in vivo en om meer balans tussen inspanning en ontspanning te creëren. Zowel zorgprofessionals als patiënten hebben positieve ervaringen met het gebruik van VR. Zorgprofessionals kregen meer inzichten voor hun diagnostisch en therapeutisch proces en patiënten gaven aan dat bewegen weer leuk werd, het afleidt van hun klachten en het helpt om te focussen op hun ervaringen. VR kan ook thuis worden ingezet. Uit dit onderzoek blijkt dat VR kan gebruikt worden als een waardevolle toevoeging van IMPR als een diagnostische en therapeutische ondersteuning. Zowel zorgprofessionals als patiënten hadden positieve ervaringen met het gebruik van de VR. VR is kan nog niet worden ingezet als vervanging van onderdelen van IMBR.

Zijn de beoogde doelstellingen van het project behaald?
De doelen in dit project waren:

1) Beoordelen van toegevoegde waarde van VR binnen pijnrevalidatie-programma’s en identificatie van subgroepen van pijnpatiënten waarvoor SyncVR-FIT mogelijk zinvol is.

2) Resultaat zal als een wetenschappelijk voordracht op een internationaal congres en een open access publicatie in internationaal tijdschrift worden gepresenteerd.

3) Bij gebleken meerwaarde wordt subsidie voor vervolgonderzoek aangevraagd waarbij Single-Case

Experimental Designs worden toegepast om tijdens verschillende behandelfases en bij patiënten met verschillende profielen de effectiviteit van SyncVR-FIT te onderzoeken.

Doelstelling 1 is behaald er is inzicht wat de toegevoegde waarde van VR binnen de pijnrevalidatie-programma’s kan zijn. Daarnaast is binnen dit project onderzocht of digitale vaardigheden, angst, depressie, bewegingsangst, fysieke capaciteit en geletterdheid invloed hebben op het gebruik van VR. Uit de ervaringen van zorgprofessionals en patiënten blijkt dat de mate waarin deze variabelen aanwezig zijn geen invloed hebben op het gebruik van VR. Er is geen duidelijke subgroep van pijn patiënten geïdentificeerd omdat naar alle waarschijnlijkheid de VR voor alle pijn patiënten zinvol ingezet kan worden gezien de VR voor meerdere diagnostische en therapeutische doelen gebruikt kan worden. Er is een handleiding ontwikkeld waarin beschreven staat hoe, wanneer en op welke manier VR gebruikt kan worden in de pijnrevalidatie.

Doelstelling 2 is behaald de resultaten zijn gepresenteerd op het Congres of the European Pain Federation (20-22 september 2023, Budapest) en op het Dutch Congres of Rehabilitation Medicine (9-10 november 2023, Den Bosch). Daarnaast zijn de resultaten in een internationaal peer-reviewed tijdschrift open access gepubliceerd (Ummels D, Cknockaert E, Timmers I, Den Hollander M, Smeets R. The use of Virtual Reality in Interdisciplinary Multimodal Pain Treatment With Insights From Health Care Professionals and Patients: Action Research Study. JMIR Rehabil Assist Technol. 2023 Nov 10:10:e47541. doi: 10.2196/47541.)

Doelstelling 3 is deels behaald op dit moment zijn er gesprekken lopende om vervolgonderzoek aan te vragen in samenwerking met VR-software ontwikkelaars om de effectiviteit van VR in de pijnrevalidatie te onderzoeken.

Hoe heeft het bijgedragen aan doorwerking naar de praktijk of het onderwijs?
Er is een handleiding ontwikkeld die zorginstellingen kunnen gebruiken om VR in te gaan zetten in hun pijnrevalidatieprogramma’s. Deze handleiding en de resultaten zijn ook gedeeld tijdens een symposium van Adelante Zorggroep. Het heeft nog geen doorwerking in het onderwijs.

 

Examples of games from SyncVR Fit. Copyright 2022. SyncVR Medical Holding BV.

 

 

Aan de slag met jouw chronische pijn?

Om een behandeling te starten, heb je een verwijzing van je huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts nodig. Wij helpen je graag op weg.